Özel Güvenlik Haberleri, Ögg Haber, Güvenlik Sendikası, Özel Güvenlik Yetkileri,  Sınav Sonuçları, güvenlik iş ilanları,

Bu makale 03 Şubat 2016 23:35:03 Tarihinde eklenmiştir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Davacı işçiye aynı yerde görev veren bir başka yöneticinin de bulunduğu anlaşıldığından, davacı işçinin fazla mesai ücreti talep edebilece- ği sonucuna varılmalıdır.

 

 Y.7. HD E.2013/23199 K. 2014/5735 T. 11.3.2014 Davacı, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri de gözetilerek fazla çalışması karşılığı alacağının ödenmediğini belirterek fazla çalışma alacağını talep etmiştir. Davalı, davacının yönetici konumunda olması nedeniyle çalışma düze￾nini kendisinin belirlediğini, ayrıca fazla çalışma alacağının bulunmadığı- nı öne sürerek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının fazla çalışma ücreti alacağı- nın bulunup bulunmadığını noktasında toplanmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. An￾cak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlamaması durumunda tarafla￾rın, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fii￾len yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyor￾sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla oldu- ğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı ve her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilen  daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması du￾rumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğur￾maktadır. İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumu￾luluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla ça￾lışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konu￾munda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini ken￾disinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar.

O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafın￾dan fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde, yüksek ücret alarak görev yapan üst dü- zey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerin getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yük￾sek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapıl￾ması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilememektedir. Yapılcak indirim, işçi￾nin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oran￾da bir indirime gidilmemelidir. Ayrıca fazla çalışma alacağından yapılan indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini ve￾kille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir. Somut olayda; öncelikle davacının yönetici konumunda olup olma￾dığnın irdelenmesi zorunludur.

Dosya içinde bulunan 28.09.2011 ve 06.11.2012 tarihli uyarı/yazılı savunma istemli yazılardan anlaşılacağı üzere davacı işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yöneticinin bulunduğu dosya kapsamı ile sabittir. Hal böyle olunca işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden,

Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen süreyi aşan çalışmalar için fazla çalışma üc￾reti talep hakkı mevcut olarak kabul edilmelidir. Ayrıca davacı davasını ispat noktasında işyeri kaydı olan işe devam Yargıtay Kararları 275 çizelgelerine dayanmıştır. Dava dosyasına getirtilen işe devam çizelgele￾rinde davacının imzası ve davalının onayı mevcut olup bu işe devam çi￾zelgelerinin sahteliği de ileri sürülmemiştir. Görüşü hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı miktarını yazılı delil niteliğinde olan bu işe devam çizelgelerine dayandırarak belirlemiştir. Kaldı ki davalı tarafından da bu belgelerin aksi aynı kuvvet ve mahiyette başka bir belge ile de kanıtlanmış değildir. Yukarıda vurgulandığı üzere fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı elgelere ve işveren kayıtla￾rına dayanması durumunda hakkaniyet indirimine gidilemeyecektir.

Hal böyle olunca mahkemece davacı işçinin azla çalışma süresinin işveren kayıtlarına dayanan yazılı belge ile kanıtlandığı gözetilerek hakkaniyet in￾dirimi yapılmaksızın hüküm kurması gerekirken yazılı belge ile ispatla￾nan fazla çalışma süresi karşılığı ücret miktarından hakkaniyet indirimi yapılarak hüküm kurulması isabetsiz olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 11.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi

0552 444 04 04

Yorum Yap
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:32
Güneş
06:08
Öğle
13:10
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Q18M9dXDGG7GfdWYtInbImwW8

sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   sex toys   sex toys   gay sex shop gay sex shop strapon nedir kızılay sex shop travesti sex erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   vibratör   izmir sex shop