Özel Güvenlik Haberleri, Ögg Haber, Güvenlik Sendikası, Özel Güvenlik Yetkileri,  Sınav Sonuçları, güvenlik iş ilanları,

Bu haber 17 Ekim 2018 22:52:12 Tarihinde eklenmiştir.

KİT Taşeron İşçilerine Kadro İçin Cumhurbaşkanlığı’ndan Yeni Karar!

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbașkanlığı Kararı ne anlama geliyor? KİT ișçilerinin tamamı kadroya geçecek mi?

KİT Taşeron İşçilerine Kadro İçin Cumhurbaşkanlığı’ndan Yeni Karar!

Kamu İktisadi Teșebbüslerinde (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalıșan tașeron ișçilerin kadroya alınmasına ilișkin olarak Cumhurbașkanlığı tarafından yeni bir karar yayınlandı. Resmi Gazete’de 17 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbașkanlığı Kararı, KİT tașeron ișçilerine yönelik daha önceki kadro düzenlemesinin tekrarı niteliğinde. Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlanan, Kamu İktisadi Teșebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Program Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, KİT tașeron ișçilerinin kadroya geçirilmesine ilișkin usul ve esasları düzenliyor. Buna göre; KİT ve bağlı ortak ortaklıklarında, personel çalıștırılmasına dayalı hizmet alım sözleșmeleri kapsamında çalıștırılan tașeron ișçiler, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalıșmıș çalıșmaya devam ediyor olmaları șartıyla kadroya geçirilebilecekler. Yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler, en az 2 yıl hesabında dikkate alınmayacak. Kadroya geçecek ișçilerin yapılacak sınavlarda bașarı göstermeleri gerekecek. 

KİT tașeron ișçilerinin kadroya geçirilmesinde, 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen tașeron ișçilere uygulanan usul ve esaslar geçerli olacak. İșçilerin karoya geçirilmesi sırasında yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapılacak. Bu kapsamda yapılacak sınava ilișkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurull olacak. 

CUMHURBAȘKANLIĞI KARARI NE GETİRECEK? Peki Cumhurbașkanlığı’nın bu yeni kararı ne anlama geliyor? KİT ișçilerinin tamamı kadroya geçecek mi? Cumhurbașkanlığı kararının ilgili maddesinin üçüncü bendi șu șekilde; 3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan karșılanır ve kurulușların talepleri doğrultusunda h bir kamu iktisadi teșebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenen sayıyı așamayacak șekilde kullanılır. Bu șekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtil usul uygulanmaz. Bu maddede atıf yapılan 186 Sayılı Cumhurbașkanlığı Kararının Eki Kararın 4. Maddesinin birinci fıkrası ise șöyle; 2018 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12/10/2017 tarihli ve 201710925 sayılı Bakan Kurulu Kararı kapsamında ișe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması, Aynı Karar’da atıf yapılan 5. Maddenin birinci fıkrası ise șu șekilde; Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, ișletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teșebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artıș görülmesi veya faaliyet alanının genișlemesi durumunda ihtiyaç duyulan person ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teșebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilișkin talepler ilave atama kapsamında değerlendirilebilir. Kamu teșebbüsleri söz konusu ihtiyaçlarına ilișkin detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Müsteșarlığa veya Özelleștirme İdaresi Bașkanlığına bildi Müsteșarlığın veya Özelleștirme İdaresi Bașkanlığının uygun görüșü üzerine, bu talepler, kamu teșebbüsü tarafından statü ve unvan belirtilerek Devlet Personel Bașkanlığına gönderilir. Söz konu atama izinlerine ilișkin talepler Devlet Personel Bașkanlığınca unvan değișikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrıl personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kara kapsamında ișe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50’sini geçemez. Buna göre KİT tașeron ișçilerinin kadroya geçirilmesindeki sayının tespitinde yukarıdaki iki maddede yer alan %75 ile %50 oranın toplamı dikkate alınacak. Bu sayı, tüm statülerle birlikte alt ișveren kadroya geçirilmesinde toplam tavanı olușturacak. 

SONUÇ Sonuç itibariyle, ilgili kararlar çerçevesinde KİT ișçilerinin tamamının kadroya alınması öngörülmüyor. İlgili metinlerde, kadroya geçirilecek ișçi sayısına ilișkin kısıtlar açık șekilde yer alıyor. Kadroya ișçi sayısı, her halükarda Bakanlık tarafından belirlenen rakamı geçemeyecek. Kaç ișçinin kadroya alınacağı ise kurum bazlı olarak tespit edilecek. Bu sayı, en fazla, o kurumdan bir önceki yıl a sayısının % 125’i kadar olacak. 17.10.2018 KİT Taşeron İşçlerne Kadro İçn Cumhurbaşkanlığı’ndan Yen Karar! 

Öte yandan KİT kurumlarında açılacak ve atama yapabilecek kadro sayısına, ișçilerin yanı sıra uzman ve diğer personel de dahil. Dolayısıyla açılacak kadroların tamamı tașeron ișçiler için de kullanıl Nitekim pek çok kurumda, açılacak kadrolara uzman ve benzeri statüdeki personellerin atanması eğilimi sözkonusu. Dolayısıyla Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbașkanlığa kararı, KİT ve bağlı ortaklıklarındaki tașeron ișçilere otomatik olarak kadro hakkı doğurmayacak. Cumhurbașkanlığı Kararı’ndaki ilgili bölüm șöyle; Hizmet alımı yoluyla çalıștırılan personelin sürekli ișçi kadrolarında istihdamı 

(1) Kamu iktisadi teșebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıștırılmasına dayalı hizmet alım sözleșmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıștırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tar itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teșebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalıșmıș ve halen çalıșma devam edenler, așağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda bașarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teșebbüs ve bağlı ortaklıklarında ișçi statüsünde istihda edilebilirler. 

(2) Bu maddenin uygulanmasında, kișilerde aranacak șartların tespiti ve personel çalıștırılmasına dayalı hizmet alım sözleșmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kan Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine ilișkin hükümleri esas alınır. (3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan karșılanır ve kurulușların talepleri doğrultusunda h bir kamu iktisadi teșebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenen sayıyı așamayacak șekilde kullanılır. Bu șekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtil usul uygulanmaz. 

(4) Teșebbüs ve bağlı ortaklıklar bu maddenin yayımından itibaren yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yaparlar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilișkin usul ve esaslar gerekli nitelikleri tespit etmeye Yönetim Kurulları yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak ișlemler sebebiyle olușacak șartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleșmelerinde değișiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kam İhale Sözleșmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulları yetkilidir. (6)Bu madde kapsamında olușacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir. (7) Bu madde kapsamında yapılan yerleștirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek șekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleștirmeler kaynaklı hizmet alı tutarlarında eksilme olușması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düșülür.”

TAM METNİN ULAŞMAK İİÇNİ LÜNKİ TIKLAYIN

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181017.htm

Yorum Yap
İŞÇİ SENDİKA
DİSK’ten Asıl burası çok önemli Kıdem tazminatı ve BES’i bırak işsizliğe bak
DİSK’ten Asıl burası çok önemli Kıdem tazminatı ve BES’i bırak işsizliğe bak
Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve BES’in zorunlu hale getirilmesi başta olmak üzere, krizin faturasının işçilerin sırtına yüklenmesini amaçlayan “hedefler” ve işsizlikteki hızlı yükseliş ile ilgili olarak DİSK acıklama yaptı
Belediyelerdeki toplu iş sözleşmeleri sır gibi saklanıyor
Belediyelerdeki toplu iş sözleşmeleri sır gibi saklanıyor
Türk-İş Sendikasına Bağlı Belediye-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Soner Salcanlıer, belediyelerde yapılan toplu iş sözleşmelerinin sır gibi saklandığını savundu.
Çiftçi Sendika Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Çiftçi Sendika Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun Şanlıurfa il temsilcileri ile düzenlediği toplantıda sendika başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.
 Patronların emek düşmanlığı: EYT'lilerin kıdem tazminatına göz diktiler
Patronların emek düşmanlığı: EYT'lilerin kıdem tazminatına göz diktiler
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ederken, patronlar yaşı beklemek üzere emekliye ayrılanlara kıdem tazminatının da ödenmemesini talep etti.
Sendika ile apartman yönetimi arasında anahtar krizi
Sendika ile apartman yönetimi arasında anahtar krizi
Adalet Büro-Sen ile genel merkezlerinin bulunduğu binadaki apartman yönetimi arasında sendika yönetici ve üyelerine dış kapı anahtarının verilmemesi üzerine kriz çıktı.
 Sorusuna sadece DİSK yanıt verdi; Türk-İş ve Hak İş sessiz
Sorusuna sadece DİSK yanıt verdi; Türk-İş ve Hak İş sessiz
Sendika yöneticileri ne kadar ücret alıyor’ sorusuna sadece DİSK yanıt verdi; Türk-İş ve Hak İş sessiz
KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi
KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi
TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.
Sendika Aidatları Haraç Gibi 700 TL’yi Buluyor Kaynak: Sendika Aidatları Haraç Gibi 700 TL’yi Buluyor
Sendika Aidatları Haraç Gibi 700 TL’yi Buluyor Kaynak: Sendika Aidatları Haraç Gibi 700 TL’yi Buluyor
Sendikaların işçilerden aldığı aidatlar isyan ettirdi. Neden mi? Alınan aidatlar haraç gibi. İşçilerin ödemesi zorlaşıyor. Yüksek aidatları ile gündeme gelen sendikalar, 700 TL’ye ulaşan aidatları ile gündemde! Kaynak: Sendika Aidatları Haraç Gibi 700 TL’yi Buluyor
Asgari ücrete yüzde 300 oranın zam yapıldığını açıkladı.
Asgari ücrete yüzde 300 oranın zam yapıldığını açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, asgari ücrete yüzde 300 oranın zam yapıldığını açıkladı.
Keyfi rapor almak işten atılma sebebi
Keyfi rapor almak işten atılma sebebi
Hasta olmamasına rağmen sürekli sağlık raporu alarak devamsızlık yapanlar artık işten çıkartılabilecek.
İşsizlik maaşı hakkından yararlanmak için aranan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı kaldırıldı.
İşsizlik maaşı hakkından yararlanmak için aranan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı kaldırıldı.
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda değişiklik Kanun ile İşsizlik Maaşı alma şartlarında 120 gün şartı değişti. Resmi Gazetede yayıımlanan 7161 sayılı kanun ile , İşsizlik maaşı hakkından yararlanmak için aranan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı kaldırıldı.
Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu
Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron işçinin kadroya alınması yönündeki mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.
Adana Büyükşehir'de en düşük işçi maaşı 2376 lira Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’de 696 sayılı KHK
Adana Büyükşehir'de en düşük işçi maaşı 2376 lira Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’de 696 sayılı KHK
Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen en düşük işçinin maaşı 2 bin 376 liraya yükseldi.
Sendika mücadeleleri yeni yıla da taşınıyor
Sendika mücadeleleri yeni yıla da taşınıyor
Sendika mücadelesi için direnen Flomar, Tariş, Cargill, İzban ve TOKİ işçileri yeni yılı direnişle karşılıyor.
Sendika başkanına silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
Sendika başkanına silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefi ve Büro MemurSen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla vurulması ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
İşten Çıkarılan Çalışanlardan Protesto
İşten Çıkarılan Çalışanlardan Protesto
MUĞLA ve ilçelerinde TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartılan 18 işçi için açıklama yapıldı.
Hırsızı canından bezdiren kırılmayan kapı güvenlik kamerasında Kiremit dolu çuvalla mağazanın
Hırsızı canından bezdiren kırılmayan kapı güvenlik kamerasında Kiremit dolu çuvalla mağazanın
Bursa'da bir hırsız, soymak için geldiği mağazanın camlarını içerisinde kiremit dolu çuvalla kıramayınca pes edip çuvalı yere atıp gitti.
Asgari ücretliyle empati kursunlar
Asgari ücretliyle empati kursunlar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılan asgari ücretli ilk işçi Gülden Görmez, herkesin asgari ücretli çalışanlarla empati kurmasını istiyor: “Hiçbir asgari ücretli ‘Ben rahat yaşıyorum’ diyemez, çünkü yaşamıyor. Maaştan elime 3 lira kalıyor”
İZBAN işçileri greve başladı
İZBAN işçileri greve başladı
İZBAN'da toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler greve başladı. Yönetim taşeron 5 makinisti çalıştırarak grev kırıcı hamle yaptı.
Asgari ücret için Hak-İş'ten Türk-İş'e tepki '2 bin lira çok az'
Asgari ücret için Hak-İş'ten Türk-İş'e tepki '2 bin lira çok az'
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı yaklaşırken komisyon toplantısında masada olacak olan Hak-İŞ'in Genel Başkanı Mahmut Aslan, Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine tepki gösterip, "Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.
Kantin işverenleri sendika kurdu
Kantin işverenleri sendika kurdu
Kantıncıler, Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası (Kantin-İş Sen) adıyla sendika kurdu. Kantin-İş Sen Genel Başkanı Kemal Yavuz, esnaf odalarının ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine sendikayı kurma kararı aldıklarını belirtti.
Tariş işçileri eyleme geçti: Fabrikayı terketmiyorlar
Tariş işçileri eyleme geçti: Fabrikayı terketmiyorlar
TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında 7 işçinin işten atılması üzerine diğer işçiler fabrikadan çıkmama kararı aldı ve eyleme başladı.
Taşeron İşçilerin Sorunları
Taşeron İşçilerin Sorunları
CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, "KİT'lerin diğer fabrikalarında, taşeron işçileri kadroya geçirildi ancak MKE'de çalışan taşeron işçilerden dilekçe alınmadığı gibi evrakları için çağıran dahi olmadı.
Taşeron işçilere hakını vermeyen TRT feragatname imzalatmak istiyor
Taşeron işçilere hakını vermeyen TRT feragatname imzalatmak istiyor
TRT, bünyesinde taşeron çalışan güvenlik görevlilerine alacaklarını ödemediği gibi bir de feragatname imzalatarak olayı kapatmaya çalışıyor.
Taşeron işçilerin  Kadroya Geçen Taşeron İşçiye İmza Yetkisi Verilir Mi?
Taşeron işçilerin Kadroya Geçen Taşeron İşçiye İmza Yetkisi Verilir Mi?
Devlet Personel Başkanlığı, taşeron işçi olarak çalışırken kadroya geçenlere imza yetkisi verilip verilemeyeceği hakkında görüş verdi.
İşçiler Krizin bedelini biz ödemek istemiyoruz
İşçiler Krizin bedelini biz ödemek istemiyoruz
Son dönemde artış gösteren işten çıkarmalar, ücretli yıllık izinlerin zorunlu olarak kullandırılması, çalışanların ücretsiz izne gönderilmesi ve bazı haklardan feragat ettirilmeye zorlanması, sendikaların sabrını taşırd
Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret
Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası temsilcileri ile bir araya geldi.
KİT taşeronuna kadro 2019 yılı programına alındı
KİT taşeronuna kadro 2019 yılı programına alındı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak.Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak
KİT Taşeron İşçilerine Kadro İçin Cumhurbaşkanlığı’ndan Yeni Karar!
KİT Taşeron İşçilerine Kadro İçin Cumhurbaşkanlığı’ndan Yeni Karar!
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbașkanlığı Kararı ne anlama geliyor? KİT ișçilerinin tamamı kadroya geçecek mi?
Petrol-İş Sendikası adayı Kaya oldu
Petrol-İş Sendikası adayı Kaya oldu
Petrol-İş Sendikasının gelecek ay yapılacak seçimlerine şuan Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Kaya aday olduğunu açıkladı.
Çanakkale'de borçlarını ödeyemeyen Ramazan Kavalcı intihar etti
Çanakkale'de borçlarını ödeyemeyen Ramazan Kavalcı intihar etti
Bir intihar haberi de Çanakkale’den geldi. Borçlarını ödeyemeyen esnaf Ramazan Kavalcı intihar etti.
Yargı Kararı ile Yedek Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açıldı
Yargı Kararı ile Yedek Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açıldı
Hizmet İş Sendikası tarafından kazanılan dava, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilemeyen yedek taşeron işçilere kadro yolu için emsal teşkil ediyor.
Kepçenin altında kalan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Kepçenin altında kalan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
GAZİANTEP'te inşaat yapımı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan işçi Hanifi Özdemir (24), tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Cargill işçileri gözaltına alındı!
Cargill işçileri gözaltına alındı!
Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 13 Eylül'de Bursa Orhangazi'den İstanbul Ataşehir'de bulunan Cargill Türkiye genel merkezine doğru yürüyüşe başlayan Cargill işçileri, gözaltına alındı. Tekgıda-İş Sendikası örgütlenme uzmanları Yunus Durdu ve Suat Karlıkaya da gözlatına alınanlar arasında
Gözaltına alınan sendika temsilcilerinden haber alınamıyor
Gözaltına alınan sendika temsilcilerinden haber alınamıyor
İnşaat İş, eylemler sonrası gözaltına alınan işçilerin bazılarından haber alınamadığını duyurdu.
 İstanbul’da 3. Hava alanı inşaatında çalışan işçiler eylem yaptılar. BÖYLE MEDYAM OLSA…
İstanbul’da 3. Hava alanı inşaatında çalışan işçiler eylem yaptılar. BÖYLE MEDYAM OLSA…
İstanbul’da 3. Hava alanı inşaatında çalışan işçiler eylem yaptılar. Güvenlik güçleri anında eyleme müdahale ettiler. Çok sayıda işçi gözaltına alındı. Eylem dağıtıldı. Yetmedi!
3.Havalimanı işçilerilerinden Sabah gazetesi ve Fatih Altaylı'ya yanıt
3.Havalimanı işçilerilerinden Sabah gazetesi ve Fatih Altaylı'ya yanıt
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası 3. Havalimanındaki işçilerin direnişiyle ilgili kara propagandaya başlayan Fatih Altaylı ve Sabah gazetesine yanıt verdi.
Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işveren de çalışma başlattı
Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işveren de çalışma başlattı" dedi
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi ve sonrasında yaşanan gözaltı işlemleriyle ilgili, "Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işveren de çalışma başlattı" dedi.
Hazine, KİT’lere Kadronun Kapsamını Açıkladı
Hazine, KİT’lere Kadronun Kapsamını Açıkladı
Hazine Müsteşarlığı, KİT’lere kadronun hangi kurumları kapsadığı, kaç işinin kadroya alınacağı, kadroya geçemeyenlerin durumu ve KİT’lerin yeni taşeron işçi alıp alamayacağına ilişkin soru işaretlerini giderdi.
KİT’lerdeki taşeron işçiler ‘istihdam edilebilir’ insafına bırakıldı
KİT’lerdeki taşeron işçiler ‘istihdam edilebilir’ insafına bırakıldı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro” adı altında çıkarılan düzenlemenin yaratacağı mağduriyete dikkat çekerek “Kararname kriterleri karşılamaları halinde bütün taşeron işçilerin kadroya alınmasını emretmiyor, bunun yerine ‘İstihdam edilebilirler’ ifadesini kullanıyor” dedi. Taşeron işçilerin mağduriyetinin devam edeceğini dile getiren Çerkezoğlu, tüm taşeron işçilerin ayrımsız şartsız kadroya alınmasını istedi.
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Q18M9dXDGG7GfdWYtInbImwW8

sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   sex toys   sex toys   gay sex shop gay sex shop strapon nedir kızılay sex shop travesti sex erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   vibratör   izmir sex shop